Το εργαστήριο μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP από το 2016

 

Τι είναι το HACCP

Το HACCP (αγγ: Hazard Analysis and Critical Control Points, μεταφρ: ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου) είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, ειδικότερα του τελικού προϊόντος.

Ξεκίνησε στις ΗΠΑ την δεκαετία του 1960 από την εταιρία Pillsbury για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διαστημικών αποστολών της NASA και πλέον θεωρείται παγκοσμίως ως η πλέον οικονομικά αποδοτικότερη προσέγγιση που έχει ποτέ εφαρμοσθεί στην ασφάλεια των τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό ΕΚ 852/2004 στον οποίο βασίζεται πλέον και η ελληνική νομοθεσία, θέτει την υποχρέωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν και να εφαρμόζουν διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP.

Με το σύστημα HACCP μπορούμε να προβλέψουμε τους κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τρόφιμου, και να αποφύγουμε έτσι την πρόκληση ζημιάς στην υγεία του καταναλωτή. Ουσιαστικά το σύστημα HACCP κάθε μονάδας παραγωγής είναι ένα σύνολο γραπτών διαδοχικών οδηγιών εργασίας και αποτελεσμάτων ή συζητήσεων μοναδικό για κάθε βιομηχανία, βιοτεχνία ή εγκατάσταση παραγωγής.

 

Που αποσκοπεί το HACCP

  • Στην αναγνώριση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχουν σχέση με οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των τροφίμων (ανάλυση κινδύνων)
  • Στη διερεύνηση των σημείων που μπορούν να ελαττώσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους (κρίσιμα σημεία ελέγχου)
  • Στην εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και τεκμηρίωσης

Οι 7 αρχές του HACCP

  1. Εντοπισμός των Πιθανών Πηγών Κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα
  2. Εντοπισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου στα στάδια για την πρόληψη ή τη μείωση ή και την εξάλειψη μιας Πηγής Κινδύνου
  3. Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων στα επιμέρους Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
  4. Καθορισμός αποτελεσματικών Διαδικασιών Παρακολούθησης στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
  5. Καθορισμός Διορθωτικών Μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα Καθορισμένα Κρίσιμα Όρια
  6. Καθορισμός διαδικασιών τήρησης αποτελεσματικότητας των σημείων 1 έως 5
  7. Κατάρτιση εγγράφων καταγραφής των διαδικασιών ελέγχου, λήψης και αντιμετώπισης μέτρων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 6

Περισσότερες πληροφορίες: WikiPedia